top of page

"הוליזם הוא נטייה בטבע ליצור שלם שהינו גדול מסכום חלקיו על ידי אבולוציה יצירתית" 

יאן סמאטס

שירות מקצועי , איכותי ובלתי תלוי ללקוחות מרובי נכסים

תכלול פיננסי ברמה האסטרטגית של פעילות הלקוח מול בתי ההשקעות והבנקים

 

במהלך חיינו הבוגרים אנו נוטים לצבור נכסים במסגרות שונות כמו קופות גמל, קרנות פנסיה, תכניות חיסכון, קרנות נאמנות, נדל"ן ועוד. לרוב איננו מבצעים מעקב שוטף ורציף הבוחן את כלל הנכסים שברשותנו במכלול אחד. במרבית המקרים, הנכסים שלנו מוחזקים או מנוהלים על ידי גורמים שונים שאינם מתקשרים זה עם זה, ולעתים תכופות אינם מודעים לנכסים אחרים ולהתחייבויות שיש לנו.

לא משנה מאיזו זווית ומאיזו נקודת זמן נבחן את פני הדברים, אנו חייבים להתייחס לכלל נכסינו וחסכונותינו כמקשה אחת. באופן מעשי, עלינו לאסוף ולרכז את כל המידע הרלוונטי אודות הנכסים וההתחייבויות, לבצע בגינם מעקב שוטף ולקבל החלטות שיהלמו את מכלול הנכסים והצרכים גם יחד.

תכנון פיננסי הוליסטי כולל הגדרת יעדים כלכליים לאורך מעגל החיים ותהליך קבלת החלטות פיננסיות שיוביל ככל הניתן להגשמת המטרות בטווח הקצר, הבינוני והארוך. תכנון פיננסי נכון יסייע לשמור על הערך של הנכסים הפיננסים למען הילדים והנכדים, וכן לתכנן את אופן העברת הנכסים לדור הבא.

מפרט שירות ה- "Wealth Management" כולל:

סקר פיננסי מקיף על בסיס שנתי
קביעת יעדים לטווח הקצר, הבינוני הארוך
Asset Allocation  
ניהול סיכונים כולל, ברמה האסטרטגית, לתיק הנכסים של הלקוח
ניצול מקלטי מס ליצירת תשואה עודפת
שומר הסף של הלקוח מול בתי השקעות ובנקים
תכנון העברת נכסים בין דורית

bottom of page